Vyhledávač

  
Loading

Články

Soutěž v Sherwoodu – otázka č. 18

5 14

Vložil(a)
14.5.2012 12:30  RssIcon

V po­sled­ní sou­těž­ní otáz­ce před­sta­ví­me ko­lo­ká­zii jed­lou (Co­lo­casia escu­len­ta). Ko­lo­ká­zie se pěs­tu­je v Asii již po ti­sí­ci­le­tí a dnes je pře­de­vším v Po­ly­nésii hlav­ním pro­střed­kem ob­ži­vy. Jde o vel­mi sta­rou kul­tur­ní rost­li­nu. Nej­ví­ce je pěs­to­vá­na pro jed­lé hlí­zy mi­mo svou do­mo­vi­nu v Čí­ně, Ja­pon­sku, na os­t­ro­vech Ti­ché­ho oce­á­nu, v Egyp­tě a na os­t­ro­vech An­til­ských.

 

Ko­lo­ká­zie je tro­pic­ká tr­val­ka s hlízna­tým od­denkem, z pů­dy ne­bo z vo­dy vy­ční­va­jí pou­ze lis­ty, kte­ré jsou vel­ké, vej­či­té až ši­ro­ce kopi­na­té. Kvě­ty jsou ne­pa­tr­né, v pa­li­cích 4 až 20 cm dlou­hých, ob­klo­pe­ných ve spod­ní čás­ti kré­mo­vě bí­lým až žlu­tým lis­te­nem. Plo­dy jsou bo­bu­le. Hlí­zy ko­lo­ká­zie mo­hou vá­žit až 5 kg a jsou vý­znam­nou sou­čás­tí tra­dič­ní­ho jí­del­níč­ku řa­dy ze­mí Asie a Af­ri­ky. Po­ži­va­tel­nou se hlí­za stá­vá te­pr­ve va­ře­ním ne­bo pe­če­ním. Pěs­to­vá­ní ko­lo­ká­zií se děje po­dob­ným způ­so­bem ja­ko pěs­to­vá­ní bram­bor. Hlí­zy se roz­krá­je­jí na ně­ko­lik čás­tí, pod­le to­ho, ko­lik ma­jí oček a ty­to čás­ti se vlo­ží do vlh­ké pů­dy. Jsou-li hlí­zy ma­lé, sá­zí se ce­lé. Ve­d­le hlíz po­sky­tu­je ko­lo­ká­zie ta­ké mla­dé šťav­na­té lis­ty a mla­dé lo­dy­hy, které lze po­u­žít ja­ko chut­nou špe­ná­to­vou ze­le­ni­nu. Star­ší lis­ty a mé­ně chut­né hlí­zy lze vy­u­žít ja­ko pí­ci pro do­by­tek. Ko­lo­ká­zie se pěs­tu­je na bahni­tých po­lích, ros­te ta­ké pla­ně. Vy­u­ží­vá se ke sku­pi­no­vým vý­sadbám, v po­tra­vi­nář­ství a k osá­ze­ní vod­ních ploch. Mís­ty je pěs­to­vá­na i ja­ko okras­ná rost­li­na.

Ko­lo­ká­zie – otáz­ka č. 18
A) Hlí­zy ko­lo­ká­zie jsou ne­díl­nou sou­čás­tí jí­del­níč­ku oby­va­tel Ha­va­je. Tvým úko­lem je zjis­tit, kte­rý mo­ře­pla­vec se „za­slou­žil“ o in­tro­duk­ci ko­lo­ká­zie na Ha­vaj­ské os­t­ro­vy. Vy­svět­li po­jem in­tro­duk­ce.
B) Ko­lo­ká­zie je zná­má i pod ná­zvem „slo­ní uši“. Jak k to­mu­to ozna­če­ní při­šla?
C) Hlí­zy a lis­ty ko­lo­ká­zie se před kon­zu­ma­cí mu­sí vždy te­pel­ně upra­vit. Zjis­ti, kte­rá che­mic­ká lát­ka způ­so­bu­je je­jich to­xi­ci­tu v sy­ro­vém sta­vu. Na­piš je­jí ná­zev a vzo­rec (ná­po­vě­da: jed­ná se o sůl di­kar­bo­xy­lo­vé ky­se­li­ny, jež tvo­ří jeh­lič­ko­vi­té krys­ta­ly).
D) Vy­luš­ti kří­žov­ku. V ta­jen­ce je ukryt ná­zev hlí­zy ko­lo­ká­zie jed­lé.
  1. Obal pro ví­ce­čet­né kvě­ten­ství ty­pic­ké pro rost­lin­nou če­leď, k níž ko­lo­ká­zie pat­ří.
  2. La­tin­ský ná­zev če­le­di, do kte­ré ko­lo­ká­zii řa­dí­me.
  3. Po­ly­sa­cha­rid ob­sa­že­ný v hlí­zách.
  4. Su­ro­vi­na zís­ka­ná mle­tím usu­še­né hlí­zy.


Ci­t­ro­no­vá a česne­ko­vá trá­va – správ­né od­po­vě­di – otáz­ka č. 17
A) Nej­vět­ší­mi pěs­ti­te­li ci­t­ro­no­vé trá­vy jsou Asie (žlu­tá), Af­ri­ka (čer­ná), Aus­trá­lie a Oce­á­nie (ze­le­ná), Ame­ri­ka (čer­ve­ná).
B) Jed­ná se o sta­ro­vě­ký Egypt a Řím.
C) Čas­tá kon­zu­ma­ce česne­ko­vé trá­vy ve­de ke sní­že­ní čin­nos­ti štít­né žlá­zy.

Úspěš­ní ře­ši­te­lé otáz­ky č. 16: Ka­ro­li­na Kraj­co­vá C2B, Ju­lie Pos­sel­to­vá V1A, Pet­ra Zi­ko­vá C2A, Vi­lém Dě­dek C2B, Li­bu­še Ho­loub­ko­vá C2A, Bar­bo­ra Hud­co­vá C2B, Da­niel Dvo­řák C2B, Mi­cha­e­la Lej­na­ro­vá C2B, Mar­ti­na Ko­pec­ká C2A, Ale­na Kra­li­ko­vá C2B, Ma­touš Pří­vo­ra V5A, Ha­na Víš­ko­vá C2B, Jo­sef Me­lich C2A, Kris­tý­na Ter­čo­vá C3A

Tags: Sherwood
Kategorie: Biologie
Umístění: Blogs Parent Separator Olivová