Vyhledávač

  
Loading

Články

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 17.10.2016 9:55
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 6.10.2016 9:37
Dne 26. září 2016 přijeli na výměnný pobyt studenti z partnerské školy sídlící v německém městě Hoyerswerda. První den jsme strávili mimo školu, následující den jsme se sešli v hudebně a formou prezentací představili našim hostům naši školu, Kutnou Horu i Českou republiku.
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 14.6.2016 8:26
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 20.4.2016 12:16

V pondělí 18. 4. se v Praze na Goethe-Institutu konalo ústřední kolo Konverzační soutěže v německém jazyce. Julia-Maria Finková skončila těsně pod stupni vítězů, získala tzv. Blechmedaille, pro nefrštéty :) obsadila krásné čtvrté místo.

Gratulujeme

PK NEJ

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 16.3.2016 10:27
V úterý 15. 3. 2016 se konalo v Kladně krajské kolo Konverzační soutěže v německém jazyce. Již potřetí za sebou vyhrála svou kategorii Julia-Maria Finková a postupuje tak do národního kola.

Gratulujeme!

Předmětová komise NEJ

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 25.2.2016 13:02
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 19.10.2015 9:27
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 19.3.2015 14:20

V úterý 17. března proběhlo v Kladně krajské kolo Konverzační soutěže v německém jazyce. Okres Kutná Hora reprezentovaly dvě naše žákyně, Anna Jeřábková z V4A v kategorii II B, Julia Maria Finková z V7A v kategorii III B.

Vložil(a) Radka Olivová dne 29.1.2015 10:20
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 12.11.2014 8:44
Vložil(a) Petr Novotný dne 21.10.2014 13:34
Vložil(a) Petr Novotný dne 8.5.2014 9:17
Musím se přiznat, že jsem přihlásil naši školu do soutěže Němčinář roku jen z toho důvodu, aby si žáci septimy vyzkoušeli jinou formu testování. Přihlásilo se celkem 9 němčinářů z této třídy, doplnily je dvě němčinářky na slovo vzaté, Tabea Eicher a Julia Maria Finková.
Výsledky naší skupiny po hodinovém poměrně náročném testu částečně ovlivněném technickými problémy a bohužel také mou zvědavostí, jak test vypadá, jsou vynikající.
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 15.4.2014 7:23

Na důkaz našeho půlročního česko-německého přátelství jsme 6. dubna 2014 vyrazili s úsměvem na rtech (a slzou v oku) do Rathenow, města zhruba 70 km západně od Berlína. O osm hodin později jsme již byli v zemi, kde jsme nikomu nerozuměli, nikdo naštěstí ani nerozuměl nám, a kde, jak jsme se přesvědčili následující den, se za čtrnáct dní mohou stát z třešní broskve.

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 9.4.2014 9:55

„Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se a užít si to…“
těmito slovy přivítal velvyslanec Spolkové republiky Německo v Praze žáky středních škol, kteří se včera, v úterý dne 8. dubna 2014, zúčastnili celostátního kola olympiády v německém jazyce. Za naši školu soutěžily Anna Křemenáková ze sexty a Julia Maria Finková z kvinty.

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 19.3.2014 13:40
Dne 18. 3. 2014 se v Kladně konalo krajské kolo Konverzační soutěže v německém jazyce. Okres Kutná Hora reprezentovali v kategoriích II. B (nižší gymnázium) Jakub Rejfek z V4A, III. A (střední školy) Anna Křemenáková z V6A a III. B (střední školy – rodilí mluvčí a žáci, kteří pobývali v německy mluvících zemích delší dobu) Julia Maria Finková z V5A.
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 7.2.2014 13:07
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 6.1.2014 9:39
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 30.9.2013 7:36
Vložil(a) Radka Olivová dne 5.4.2013 10:31

V ústřed­ním ko­le kon­ver­zač­ní sou­tě­že v ně­mec­kém ja­zy­ce sou­tě­ži­la v ka­te­go­rii III.B (star­ší žá­ci) Ta­bea Ei­cher z prv­ní­ho roč­ní­ku. Umís­ti­la se na tře­tím mís­tě a vzhle­dem k to­mu, že by­la ve své ka­te­go­rii nejmlad­ší, má na do­sa­že­ní "ti­tu­lu" nej­lep­ší něm­či­nář­ky v re­pub­li­ce ješ­tě tři roky. Je mož­né, že se o tu­to po­zi­ci utká :-) s le­toš­ní ví­tězkou ka­te­go­rie II.C Ju­lií Fin­ko­vou. Gra­tu­lu­je­me!

Vložil(a) Radka Olivová dne 3.4.2013 12:43

Dne 2. 4. 2013 se na­še žá­ky­ně Ju­lia Ma­ria Fin­ko­vá zú­čast­ni­la ústřed­ní­ho ko­la kon­ver­zač­ní sou­tě­že v ně­mec­kém ja­zy­ce a ob­sa­di­la 1. mís­to v ka­te­go­rii II.C, kte­rou za­stu­pu­jí sou­tě­ží­cí z dvoj­ja­zyč­ných ro­din. Ju­lii za je­jí skvě­lý vý­kon bla­ho­pře­je­me!                                                                                                                                                                                                                                

Vložil(a) Petr Novotný dne 23.3.2012 8:39

Dne 22. 3. proběhlo krajské kolo Konverzační soutěže v německém jazyce v Kladně. Naše škola měla dvě želízka v ohni, obě se díky svým výkonům proměnila v drahé kovy.

Vložil(a) Petr Novotný dne 1.2.2012 16:01

Okresní kolo soutěže se střídavě koná na čáslavském a našem gymnáziu. V letošním školním roce bylo na řadě Gymnázium Jiřího Ortena.

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 3.2.2011 13:41

V úterý 1. února se v Čáslavi konalo okresní kolo Konverzační soutěže v německém jazyce. Naše gymnázium reprezentovali v kategorii III A Hana Čepová (V7A) a Radomil Šibrava (V6A), v kategorii II B Lukáš Provazník a Petr Suk (V4A). Očekávanou vítězkou okresního kola a postupující do krajského kola se opět stala Hana Čepová, Radomil Šibrava skončil na třetím místě.