Vyhledávač

  
Loading

Články

Autor: Vytvořeno: 3.1.2011 20:10 RssIcon
Informace vedení školy, Sherwood, různé
Vložil(a) Radka Olivová dne 29.10.2012 13:00

Ta­to rost­li­na z če­le­di myr­to­vi­tých (Myr­ta­ce­ae) po­chá­zí z Me­xi­ka a Ka­ri­bi­ku. Jed­ná se o keř či ma­lý strom, do­růs­ta­jí­cí do 8 me­t­rů. Lis­ty jsou svět­le ze­le­né, ně­kdy s fi­a­lo­vým ná­de­chem, elip­tic­ké, ce­lo­kraj­né a ma­jí vý­raz­nou žil­na­ti­nu. Kvě­ty jsou bí­lé se spous­tou py­lo­vých ty­či­nek. Žlu­té plo­dy jsou vel­ké 5 až 10 cm a ma­jí ku­lo­vi­tý až hruš­ko­vi­tý tvar.                                                            

Vložil(a) Radka Olivová dne 16.10.2012 20:00
Vložil(a) Radka Olivová dne 15.10.2012 10:00

Ře­čík (pistá­cie, Pis­ta­cia) je rod řa­ze­ný do če­le­dě led­vi­nov­ní­ko­vi­tých (Ana­car­di­a­ce­ae). Do­mo­vem pistá­cií je Střed­ní Vý­chod a střed­ní Asie. Zá­stup­ci ro­du jsou ma­lé stro­my či ke­ře ros­tou­cí do výš­ky 5 až 15 m. Ře­čí­ky se již dlou­há ti­sí­ci­le­tí pěs­tu­jí ja­ko užitko­vé stro­my nejen pro la­hod­né oříš­ky (pistá­cie pra­vá), ale ta­ké pro olej a aro­ma­tic­ké prys­ky­ři­ce (p. te­re­bint, p. len­ti­šek).

Vložil(a) Radka Olivová dne 10.10.2012 18:42

S lí­tos­tí ozna­mu­je­me, že jsme dnes ztra­ti­li na­ši Či­ki­tu. Ve škol­ním ro­ce 2007/2008 ji po­ří­di­la teh­dej­ší sekun­da, pů­vod­ně se zá­mě­rem ob­sta­rat Či­ko­vi ne­věs­tu. Dlou­ho jsme ne­vě­dě­li, zda se po­da­ři­lo kou­pit sa­mi­ci; to se se 100% jis­to­tou po­tvr­di­lo vlast­ně až le­tos, když jsme na zá­kla­dě řa­dy in­di­cií usou­di­li, že se Či­ki­ta chys­tá na svou prv­ní snůš­ku.                                                                            

Vložil(a) Radka Olivová dne 4.10.2012 18:21
Vložil(a) Radka Olivová dne 1.10.2012 14:20


O ja­kou rost­li­nu se jed­ná tentokrát?

Vložil(a) Radka Olivová dne 26.9.2012 10:30
Vložil(a) Radka Olivová dne 26.9.2012 9:50
Vložil(a) Radka Olivová dne 26.9.2012 8:20
Vložil(a) Radka Olivová dne 25.9.2012 20:51
Vložil(a) Radka Olivová dne 21.9.2012 17:50
Vložil(a) Radka Olivová dne 17.9.2012 15:39

V dru­hé sou­těž­ní otáz­ce je úkolem určit ná­zev pre­zen­to­va­né rost­li­ny. Ten­to stá­le­ze­le­ný kom­pakt­ní keř ne­bo štíh­lý strom po­chá­zí z Bra­zí­lie. Do­růs­tá do výš­ky 3 až 7 m. Lis­ty má tu­hé, hlad­ké, lesk­lé, dlou­hé 5 až 8 cm. Kvě­ty jsou kré­mové až bí­lé a dí­ky de­sít­kám py­lo­vých ty­či­nek pů­so­bí de­ko­ra­tiv­ně; jsou von­né.                                                                            

Vložil(a) Radka Olivová dne 15.9.2012 12:46
Vložil(a) Radka Olivová dne 7.9.2012 11:00
Vložil(a) Radka Olivová dne 6.9.2012 12:35
Vložil(a) Radka Olivová dne 4.9.2012 16:10
Vložil(a) Radka Olivová dne 3.9.2012 16:40

Ten­to škol­ní rok pro­běh­ne již sed­mý roč­ník sou­tě­že, je­jíž pod­sta­tou je po­zná­vá­ní rost­lin z na­ší zim­ní za­hra­dy. Le­toš­ní roč­ník je opět te­ma­tic­ky za­mě­řen na užit­ko­vé rost­li­ny. Kaž­dý dru­hý tý­den na­jde­te v Sherwo­o­du rost­li­nu s po­pi­sem a sou­těž­ní­mi otáz­ka­mi. V prv­ní otáz­ce před­sta­ví­me Ibi­šek jed­lý (Hi­bis­cus escu­len­tus).


Vložil(a) Radka Olivová dne 31.8.2012 12:17
Vložil(a) Radka Olivová dne 17.8.2012 19:35
Vložil(a) Radka Olivová dne 5.7.2012 10:14
Vložil(a) Radka Olivová dne 1.7.2012 23:45
Vložil(a) Radka Olivová dne 25.6.2012 18:20
Vložil(a) Radka Olivová dne 24.6.2012 19:29
Vložil(a) Radka Olivová dne 22.6.2012 19:40
Vložil(a) Radka Olivová dne 20.6.2012 17:31
Vložil(a) Radka Olivová dne 12.6.2012 19:15

Pro­gram:

22. 6. Úprav­na vo­dy Kut­ná Ho­ra, bi­o­lo­gic­ká vy­cház­ka k pra­me­nu sv. Voj­tě­cha, sraz 8:30h před ško­lou
25. 6. Pi­vo­var Nym­burk, od­jezd 8:30h od ško­ly
26. 6. Ka­va­lier Sá­za­va, od­jezd 9:00h od ško­ly
27. 6. Bi­o­elek­trár­na Kut­ná Ho­ra, sraz 8:30h před ško­lou
28. 6. Zpra­co­vá­ní do­plňují­cích úko­lů k ex­kur­zím, 8:00 ve ško­le, učeb­na č. 232

Všich­ni při­hlá­še­ní za­pla­tí zá­lo­hu na au­to­bus a vstup­né 200 Kč v ka­bi­ne­tě che­mie (č. 106 ) do pát­ku 15. 6. 2012. To­mu, kdo se řád­ně pře­dem ne­o­mlu­ví z ne­ú­čas­ti, ne­bu­de zá­lo­ha vrá­ce­na.

Vložil(a) Radka Olivová dne 7.6.2012 16:47
Vložil(a) Radka Olivová dne 6.6.2012 15:53