Vyhledávač

  
Loading

Články

Vložil(a) Radka Olivová dne 13.12.2016 14:49
Vložil(a) Radka Olivová dne 12.11.2016 12:18
Vložil(a) Radka Olivová dne 4.11.2016 19:27
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 31.10.2016 12:20

V minulých týdnech se konala nominační kola Logické olympiády kategorie B, jež je určena žákům základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a kategorie C, ve které soutěží studenti středních škol.

Vložil(a) Radka Olivová dne 3.10.2016 16:47
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 6.9.2016 11:35
Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.
Vložil(a) Radka Olivová dne 23.6.2016 13:11

Kateřina Rosická letos opět uspěla jak v Matematické tak ve Fyzikální olympiádě a obsadila v krajských kolech tato místa:

1. místo - Fyzikální olympiáda - kategorie D
2. místo - Fyzikální olympiáda - kategorie A
3. místo - Matematická olympiáda - kategorie C Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 21.6.2016 13:56
Žákyně Alena Votavová (V1A) a Šárka Juklová (V2A) nás reprezentovaly v okresním kole Pythagoriády a uspěly. Díky svým výsledkům obsadily každá ve své kategorii krásné 2. místo. Oběma gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů.
Předmětová komise MAT
Vložil(a) Radka Olivová dne 25.5.2016 14:48
Vložil(a) Radka Olivová dne 2.4.2016 20:40
Vložil(a) Radka Olivová dne 24.2.2016 15:14
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 11.11.2015 10:31
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 27.10.2015 8:35
V minulých týdnech se konala nominační kola Logické olympiády kategorie B, jež je určena žákům základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a kategorie C, která je určena studentům středních škol.
Vložil(a) Radka Olivová dne 1.10.2015 12:03
Vložil(a) Radka Olivová dne 27.9.2015 18:10
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 7.9.2015 7:07
Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Podrobné informace o jejím průběhu naleznete na oficiálních stránkách soutěže www.logickaolympiada.cz.
Vložil(a) Radka Olivová dne 1.4.2015 18:37
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 16.3.2015 11:59
Vložil(a) Radka Olivová dne 2.3.2015 18:53
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 14.1.2015 9:34
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 21.11.2014 14:19

Minulý týden se konalo celostátní finále soutěže Bobřík informatiky, každý den v jedné věkové kategorii.  Největšího úspěchu jsme se dočkali ve čtvrtek, kdy v kategorii Benjamin získala Šárka Juklová (V1A) maximální možný počet bodů a umístila se na prvním místě. Šárka po soutěži řekla: “Při psaní jsem měla dojem, že se úlohy dají vypočítat, že nejsou tak těžké.

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 13.11.2014 8:45

Minulý měsíc se konalo nominační kolo Logické olympiády kategorie B, jež je určena žákům základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a kategorie C, která je určena studentům středních škol.

 

Vložil(a) Radka Olivová dne 14.10.2014 14:47

                                                                         

Vložil(a) Radka Olivová dne 2.10.2014 17:15
Vložil(a) Radka Olivová dne 26.9.2014 13:34

    

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 8.9.2014 7:31
Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Podrobné informace o jejím průběhu naleznete na oficiálních stránkách soutěže www.logickaolympiada.cz.
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 26.6.2014 11:37
Vložil(a) Radka Olivová dne 16.2.2014 14:31
Vložil(a) Radka Olivová dne 24.11.2013 15:19
Dne 8. 11. 2013 se nej­lep­ší z nej­lep­ších, tím je myš­le­na piškvor­kář­ská eli­ta na­ší ško­ly, vy­da­li, roz­dě­le­ni do čtyř tý­mů, na ob­last­ní ko­lo piškvo­rek. To se ko­na­lo na Střed­ní prů­mys­lo­vé ško­le v Kut­né Ho­ře. Sou­tě­že se zú­čast­ni­lo 19 tý­mu z okol­ních škol, na­pří­klad z Ko­lí­na, Po­děbrad ne­bo Týn­ce nad La­bem.                                                                                                                                                                                
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 23.9.2013 14:24
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 23.9.2013 10:49
Vložil(a) Radka Olivová dne 27.6.2013 12:30

Už jste ně­kdy při ma­te­ma­ti­ce vy­ší­va­li ne­bo si hrá­li se sta­veb­ni­cí? Ti, co si pro le­toš­ní tý­den za ško­lou zvo­li­li Hra­vou ma­te­ma­ti­ku ano. Jak se jim to lí­bi­lo?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Vložil(a) Radka Olivová dne 12.6.2013 11:39
Dne 7. 5. 2013 pro­běh­lo v Kut­né Ho­ře okres­ní ko­lo Py­tha­go­ri­á­dy pro žá­ky 6. až 8. tříd a od­po­ví­da­jí­cích tříd ví­ce­le­tých gym­ná­zií. V ka­te­go­rii Z7 (sekun­da) zví­tě­zi­la Ka­te­ři­na Ro­sic­ká a bron­zo­vou příč­ku ob­sa­di­la Ju­lie Pos­sel­to­vá (obě ze tří­dy V2A).                                                                                                                                                                                                                                        
Vložil(a) Radka Olivová dne 12.6.2013 10:44
V kraj­ském ko­le ma­te­ma­tic­ké olym­pi­á­dy v ka­te­go­rii B nás le­tos vzor­ně re­pre­zen­to­val Ka­mil Zá­vor­ka ze tří­dy C2B, ve vel­ké kon­ku­ren­ci ob­sa­dil krás­né pá­té mís­to. Gra­tu­lu­je­me!                                                                                                                                                                                                                                     
Vložil(a) Radka Olivová dne 10.4.2013 11:57
Je sou­těž ur­če­ná stu­den­tům střed­ních škol. ABA­KU je nej­lep­ší po­čet­ní hra vesmí­ru. Po­kud ví­te, že 1+1=2, za­re­gis­truj­te se a hraj­te s ná­mi od 1. dub­na do 31. květ­na 2013 Seznam.​cz ABA­KU li­gu pro­ti sou­pe­řům z ce­lé Čes­ké re­pub­li­ky o hod­not­né ce­ny pro vás i va­ši ško­lu. Buď­te me­zi 24 nej­lep­ší­mi, kte­ří se zú­čast­ní vel­ké­ho fi­ná­le v Pra­ze, v pro­sto­rách in­ter­ne­to­vé jed­nič­ky Seznam.​cz.                                             
Vložil(a) Radka Olivová dne 27.3.2013 18:08

Le­tos na na­ší ško­le pro­bě­hl už 16. roč­ník me­zi­ná­rod­ní ma­te­ma­tic­ké sou­tě­že Klo­kan. Zú­čast­ni­li se všich­ni stu­den­ti niž­ší­ho gym­ná­zia a vy­bra­ní zá­jem­ci z gym­ná­zia vyš­ší­ho. Ab­so­lut­ní­mi ví­tě­zi jsou opět ja­ko lo­ni stu­den­ti sekun­dy, le­tos je to dív­čí trio: Ka­te­ři­na Ro­sic­ká, Ka­te­ři­na Ma­zu­ro­vá a An­na Ku­cha­řo­vá.                                                                                                                                                              

Vložil(a) Radka Olivová dne 11.2.2013 14:01

Dne 23. 1. 2013 pro­běh­lo v Kut­né Ho­ře okres­ní ko­lo Ma­te­ma­tic­ké olym­pi­á­dy pro žá­ky 5. a 9. tříd a kvar­ty na ví­ce­le­tých gym­ná­zi­ích. V ka­te­go­rii Z9 ob­sa­dil stu­dent na­še­ho gym­ná­zia Jan Fra­něk (V4A) krás­né 2. – 3. mís­to. Gra­tu­lu­je­me.

Vložil(a) Radka Olivová dne 9.2.2013 16:20
Vložil(a) Radka Olivová dne 28.12.2012 16:58
Vložil(a) Radka Olivová dne 12.11.2012 17:20

V pá­tek 9. 11. 2012 pro­běh­lo okres­ní ko­lo tur­na­je na SPŠ Kut­ná Ho­ra. Na­ši ško­lu re­pre­zen­to­va­la 3 druž­stva. Druž­stvo 3. roč­ní­ků Be­ruš­ky zví­tě­zi­lo a po­stu­pu­je do kraj­ské­ho ko­la. Gra­tu­lu­je­me ví­tězům a za re­pre­zen­ta­ci ško­ly dě­ku­je­me všem na­šim sou­tě­ží­cím.                                                                                                                                                                     

Vložil(a) Jana Randíková dne 30.10.2012 11:41
Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Naše škola se tradičně účastní Klokana matematického, do Přírodovědného klokana jsme se letos zapojili poprvé.
Vložil(a) Radka Olivová dne 7.9.2012 11:00
Vložil(a) Radka Olivová dne 27.4.2012 21:30
Vložil(a) Jana Randíková dne 28.3.2012 12:22

Klokan jako každým rokem přilétá v březnu :)

Je to mezinárodní matematická soutěž pro žáky ZŠ a středních škol. Letos se uskutečnil už 15. ročník. Na naší škole se soutěže zúčastnili všichni žáci nižšího gymnázia a zájemci  z vyššího gymnázia.  Absolutními vítězi na škole jsou studenti sekundy. Gratulujeme.

 

Vložil(a) Radka Olivová dne 23.2.2012 18:31

Tech­no­pla­ne­ta je dět­ská šif­ro­va­cí hra, kte­rou pro vás po­řá­dá Klub KAPSA. Hra je ur­če­na pro pě­ti­člen­né týmy žá­ků ZŠ ne­bo od­po­ví­da­jí­cích roč­ní­ků ví­ce­le­tých gym­ná­zií a pro­bí­há vždy na ja­ře for­mou ně­ko­li­ka in­ter­ne­to­vých kol. Je­jich nej­ú­spěš­něj­ší účast­ní­ci si změ­ří sí­ly v praž­ském fi­ná­le.

Vložil(a) Jana Randíková dne 24.1.2012 14:36

Kategorie Z6 Kateřina Rosická V1A 1. místo
Kategorie Z8 Jan Franěk V3A 3. místo
       
V kategorii Z7 jsme se bohužel neúčastnili, neboť naše sekunda byla v tomto termínu na horách.

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 2.5.2011 9:14

Maturita pomalu, ale bohužel jistě klepe na dveře a každý pilný čtvrťák našeho gymnázia se zaměřuje na oblasti svého zájmu, které pokládá za prioritní. Abychom uvolnili předmaturitní napětí a především vzbudili zájem nižších ročníků o technické zaměření, připravila si skupina vybraných lidí v čele s paní Mgr. Potůčkovou krátké povídání o svých seminárních pracích. Tak jsme se mohli ujistit, že i před maturitní komisí řekneme to nejdůležitější o naší seminárce.

Vložil(a) Šárka Rosická dne 20.4.2011 18:24
Studenti nižšího gymnázia obsadili medailové pozice ve všech kategoriích okresního kola matematické olympiády!

 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 12.4.2011 9:00

Dne 8. 4. 2011 se 5 neohrožených studentů 4. ročníku našeho gymnázia vydalo na mezinárodní matematickou soutěž pětičlenných týmů pořádanou Matematickým korespondenčním seminářem MFF UK (Praha), Matematickým ústavem Slezské univerzity v Opavě a Korešpondenčným matematickým seminárom FMFI UK (Bratislava).

Vložil(a) Jana Randíková dne 16.2.2011 9:46

Pozor změna!

Soutěž je prodloužená do 1.3.2011

Vložil(a) Jitka Křičková dne 12.1.2011 16:39

 

 

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Tažením za modré body můžete měnit vzdálenosti kružnic.
Tažením můžete měnit poloměry r.
Přehrajte si postup konstrukce.

Vložil(a) Jitka Křičková dne 11.1.2011 16:02

Množina bodů dané vlastnosti-s využitím středového a obvodového úhlu

 

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Tažením můžete měnit velikost zadaných prvků.
Na panelu si postupně zobrazujte konstrukci.
Uchopte bod M a posouvejte jím po kružnici, sledujte velikost úhlu.

Vložil(a) Jitka Křičková dne 10.1.2011 6:02

Konstrukce trojúhelníku s využitím středového a obvodového úhlu

 

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Tažením můžete měnit velikost zadaných prvků.
Na panelu si postupně zobrazujte konstrukci.