Vyhledávač

  
Loading

Články

Autor: Vytvořeno: 3.1.2011 20:10 RssIcon
Informace vedení školy, Sherwood, různé
Vložil(a) Radka Olivová dne 29.9.2014 8:04
Vložil(a) Radka Olivová dne 28.9.2014 8:33
Vložil(a) Radka Olivová dne 26.9.2014 17:59
Vložil(a) Radka Olivová dne 26.9.2014 17:16
Vložil(a) Radka Olivová dne 26.9.2014 13:34

    

Vložil(a) Radka Olivová dne 26.9.2014 12:57
Vložil(a) Radka Olivová dne 25.9.2014 8:07
Vložil(a) Radka Olivová dne 24.9.2014 7:52
Vložil(a) Radka Olivová dne 23.9.2014 23:16
Vložil(a) Radka Olivová dne 23.9.2014 15:26
Vložil(a) Radka Olivová dne 23.9.2014 8:28
Vložil(a) Radka Olivová dne 22.9.2014 8:21
Vložil(a) Radka Olivová dne 19.9.2014 18:34
Vložil(a) Radka Olivová dne 19.9.2014 12:00
Vložil(a) Radka Olivová dne 11.9.2014 14:36

Kroužek jógy bude každé úterý 16:10 – 17:10.
Zájemci hlaste se u Marka Manna – mail: marek.mann@gymkh.eu, kabinet č. 201.
Hlásit se mohou studenti všech ročníků.

Vložil(a) Radka Olivová dne 1.9.2014 10:10

V pátek 5. září proběhne tradiční burza učebnic ve vestibulu školy.

Připomenutí loňské burzy

Připomenutí předloňské burzy                

                                                                                                                                                                                                                                               

Vložil(a) Radka Olivová dne 30.8.2014 20:18
Vložil(a) Radka Olivová dne 24.8.2014 19:05
Vložil(a) Radka Olivová dne 3.6.2014 4:15
Vložil(a) Radka Olivová dne 31.5.2014 16:13
V rám­ci sou­tě­že v Sherwo­o­du přibližujeme na­šim žá­kům za­jí­ma­vé rost­li­ny ze zim­ní za­hra­dy GJO. Před­cho­zí dva roč­ní­ky soutěže by­ly za­mě­ře­ny na užit­ko­vé rost­li­ny tro­pů a sub­tro­pů. Le­tos jsme v prv­ním po­lo­le­tí při­po­mně­li rost­li­ny, kte­ré se již del­ší čas v sou­tě­ži ne­ob­je­vi­ly. Sou­těž­ní otáz­ky dru­hé­ho po­lo­le­tí pak pro­po­ji­lo spo­leč­né té­ma – Příběh kytiček našich (pra)babiček.                                                                    
Vložil(a) Radka Olivová dne 31.5.2014 15:57

V těch­to dnech by­la v re­gis­t­ru ČŠI zvě­řej­ně­na zprá­va z ne­dáv­né inspekč­ní čin­nos­ti pro­v­e­de­né na na­ší ško­le ve dnech 19., 21. a 24. břez­na 2014.

Inspekční zpráva k nahlédnutí

                                                                                                                                                                                                     

Vložil(a) Radka Olivová dne 29.5.2014 13:07
Vložil(a) Radka Olivová dne 15.5.2014 18:34
Vložil(a) Radka Olivová dne 12.5.2014 10:00
V rámci poslední soutěžní otázky pro tento školní rok představíme dvě rostliny – pelargonii a zelenec. Prv­ní pe­lar­go­nie by­ly do Ev­ro­py do­ve­ze­ny již na za­čát­ku 17. sto­le­tí a po­stu­pem ča­su se kří­že­ním vy­šlech­ti­lo ně­ko­lik růz­ně ba­rev­ných hyb­ri­dů.                                                                                                                                                                                                   
Vložil(a) Radka Olivová dne 5.5.2014 15:48
Vložil(a) Radka Olivová dne 28.4.2014 13:06
Lí­pěn­ka af­ric­ká (Spar­man­nia af­ri­ca­na)
Lí­pěn­ka, zva­ná též po­ko­jo­vá lip­ka, po­chá­zí z již­ní Af­ri­ky, a to z nejmen­šího, ale na dru­hy nej­bo­hat­ší­ho bi­o­ge­o­gra­fic­ké­ho re­gi­o­nu Ca­pensis. Do­sta­la jmé­no po švéd­ském bo­ta­niko­vi Sparr­ma­no­vi, jenž byl žá­kem Lin­né­o­vým (Carl von Lin­né [1707–1778] – švéd­ský bo­ta­nik, za­kla­da­tel rost­lin­né­ho jme­no­slo­ví).                                                                    
Vložil(a) Radka Olivová dne 24.4.2014 12:28
Vložil(a) Radka Olivová dne 23.4.2014 8:56
Vložil(a) Radka Olivová dne 14.4.2014 12:23
Bla­ho­čet růz­no­lis­tý ne­bo­li bla­ho­čet zte­pi­lý (Arau­ca­ria he­te­ro­phyl­la)
Rod Arau­ca­ria pa­t­ří­cí do če­le­di bla­ho­če­to­vi­tých (Arau­ca­ri­a­ce­ae) za­hr­nu­je 19 dru­hů, kte­ré jsou dnes roz­ší­ře­ny vý­hrad­ně na již­ní po­lo­kou­li. Vr­cho­lu své­ho roz­ší­ře­ní do­sáh­ly arau­kárie v ju­ře, ge­o­lo­gic­ké pe­ri­o­dě kla­de­né do ob­do­bí před 200–145 mi­li­o­ny le­ty, tak­že by­ly sou­čas­ní­ky všech po­pu­lár­ních di­no­sau­rů.