Vyhledávač

  
Loading

Články

Autor: Vytvořeno: 3.1.2011 20:10 RssIcon
Informace vedení školy, Sherwood, různé
Vložil(a) Radka Olivová dne 30.5.2016 19:19
Vložil(a) Radka Olivová dne 30.5.2016 11:04
Vložil(a) Radka Olivová dne 25.5.2016 14:48
Vložil(a) Radka Olivová dne 20.5.2016 18:37
Vložil(a) Radka Olivová dne 17.5.2016 12:27
Vložil(a) Radka Olivová dne 13.5.2016 12:33
Vložil(a) Radka Olivová dne 12.5.2016 19:11
Vložil(a) Radka Olivová dne 2.5.2016 14:43
Vložil(a) Radka Olivová dne 26.4.2016 12:38
                                                                                               

Dne 3. února studenti změ­ři­li své zna­los­ti ve školním kole Biologické olympiády v kategori­ích C a D (niž­ší gym­ná­zi­um). Tématem aktuálního 50. ročníku pro ty­to kategorie je Ži­vot v tem­no­tě.                                                                                              

Vložil(a) Radka Olivová dne 24.4.2016 16:26
Vložil(a) Radka Olivová dne 20.4.2016 20:17
Vložil(a) Radka Olivová dne 13.4.2016 7:29
Vložil(a) Radka Olivová dne 5.4.2016 18:57
Vložil(a) Radka Olivová dne 4.4.2016 18:09

Zprávu o pře­svěd­či­vém ví­těz­ství na­šich kvar­tá­nů v okres­ním ko­le Che­mic­ké olym­pi­á­dy jsme publikovali ne­dáv­no. S po­tě­še­ním mů­že­me na­psat, že své kva­li­ty po­tvr­di­li i v ko­le kraj­ském.

Vložil(a) Radka Olivová dne 2.4.2016 20:40
Vložil(a) Radka Olivová dne 29.3.2016 16:36
Vložil(a) Radka Olivová dne 23.3.2016 20:40
Vložil(a) Radka Olivová dne 14.3.2016 14:30
Vložil(a) Radka Olivová dne 13.3.2016 17:01

V okres­ním ko­le Che­mic­ké olym­pi­á­dy ka­te­go­rie D ob­sa­di­li žá­ci na­ší kvar­ty prv­ní dvě mís­ta. Zví­tě­zil Voj­těch Ryša­vý s 69 bo­dy, na dru­hém mís­tě se umís­til Vít Ze­le­ný, kte­rý zís­kal 62,5 bo­du. Na­ši kvar­tá­ni vy­hrá­li nad účast­ní­ky z ostat­ních škol s vel­kým ná­sko­kem, tře­tí v po­řa­dí ztrá­cel na ví­těz­né­ho Voj­tu 32 bo­dů, na dru­hé­ho Ví­ta 25,5 bo­du.

Vložil(a) Radka Olivová dne 9.3.2016 20:14
Vložil(a) Radka Olivová dne 7.3.2016 8:45
Vložil(a) Radka Olivová dne 4.3.2016 10:22
Vložil(a) Radka Olivová dne 24.2.2016 15:14
Vložil(a) Radka Olivová dne 22.2.2016 19:10
Vložil(a) Radka Olivová dne 15.2.2016 8:52
Vložil(a) Radka Olivová dne 28.1.2016 18:35
Vložil(a) Radka Olivová dne 15.1.2016 8:01